Permakultur och ekologisk odling

Namnet permakultur (PERMAnent AgriCULTURE) myntades i Australien på 1970-talet och det handlar om att skapa odlingsmiljöer där växterna är ömsesidigt beroende av varandra, som berikar varandra istället för att konkurrera med varandra. Det är ett sätt att odla långt från det industrialiserade jordbruket och odlingsformen är också en reaktion på industrijordbrukets storskalighet och monokulturer som utarmar naturen. I permakulturen ingår också omsorgen om människan som odlar och en strävan mot självhushållning och odling som inte utarmar naturen. permakulturens slutmål är ett hållbart, självförsörjande samhälle.

I permakulturodling utgår man från odlingsplatsens egenskaper. Det finns olika sätt att odla beroende på vilket klimat man odlar i. I torra miljöer är täckodling viktigt, eftersom det förhindrar dunstning. Och så vidare.

Man odlar i olika nivåer, under träden planteras buskar och därunder grönsaker och örter. Täckodling är vanligt och man gröngödslar gärna med växter som är kvävefixerande. I permakulturodling föredrar man växter som självsår sig.

Allt hänger ihop, träden skapar ett bra mikroklimat och skyddar odlingarna längre ner. Trädkronorna stoppar inta bara upp häftigt regn, fungerar som vindskydd och ger skugga, lövverkets avdunstning ger en bra luftfuktighet. I en permakulturodling får gärna en damm eller liknande finnas, något som tar tillvara på regnvattnet. Även vattensamlingen ökar luftfuktigheten och gör att växterna trivs. På hösten hjälper dammen till att höja lufttemperaturen på natten eftersom dagens värmelagrats i vattnet under dagen. Vattnet används till att vattna växterna i odlingen, här får också fåglar, insekter, fjärilar, grodor med mera.

Djur kan också ingå i en permakultur, höns, till exempel, de insekter och ogräs och producerar både ägg och näringsrik gödsel till odlingen.

Skogsträdgården

Skogsträdgården bygger på permakulturen. Det är ett självförsörjande ekosystem där människan kan skörda frukt, svamp, grönsaker bär och örter i ett ekosystem där alla växter stödjer varandra. Alla träd och buskar är noggrant utplacerade för att fylla sin funktion i ekosystemet. Ingen näring tillförs i skogsträdgården, allt sköter sig självt. Just det är också en av grundidéerna med trädgården. Vill man kan man rensa den efter hand, genom att ta bort trädskott så att odlingen inte växer igen. Ogräs får vara kvar, eftersom det fyller sin funktion i skogsträdgården genom att ge gödning.

Skogsträdgården är uppbyggd i flera lager som alla korresponderar med varandra, högst upp finns trädkronorna, som inte får bli så täta att de inte släpper igenom solljus, al tillexempel, sedan följer lägre träd, sedan buskar, följt av ett lager med högre örter som avlöses av ett lager med låga örter. Lager nummer sex är klätterväxter, medan det sista lagret är rötter och svampmycel. Ju längre ner i lagren växten finns, desto viktigare är det att den trivs i skuggan. Samtidigt bidrar träden till ett bra mikroklimat nere på marken. Även svamparna är mycket viktiga i skogsträdgårdens naturliga system. En av teorierna bakom skogsträdgården är just att näringsåtervinningen blir mer och mer robust efterhand som åren går. Jorden borde alltså bli näringsrikare för varje år.

© 2023 Gatsmart