Koloniträdgårdar 1907

Koloniträdgårdar pryder omslaget på Idun 1907. Det är en nymodighet, de organiserade kolonierna har bara funnits i tre år i Stockholm. ”Sedan flere år tillbaka är Anna Lindhagen anställd som barnavårdsinspektör och som värdinna för några stadens arbetarbostäder i Hjorthagen.Säkert har hon på dessa områdengjort en betydande insats. Det företag, som emellertid ådragit sig särskildt stor uppmärksamhet,är grundandet af Stockholms koloniträdgårdar, hvilka tillkommit helt och hållet på Anna Lindhagens initiativ. På sex olika ställen i Stockholms utkanter finnas dessa anläggningar. Gå ut en vacker vår- eller sommardag t. ex. till koloniträdgårdarne vid Fredhäll på Kungsholmen och se, huru arbetarfamiljerna, hvar och en på sin lilla trädgårdslott, med lif och lust syssla med sitt jordbruk, som förutom arbetsglädje och intresse rent af förskaffar dem en ekonomisk vinst. Och du skall inse, att här är något verkligt godt åstadkommet till deras fromma, för hvilka en landtvistelse med dess friluftslif är det ouppnåeliga. Hur mycket arbete, hur mycket bekymmer, såväl ekonomiskt som af annan art, representerar dock icke detta företag för dess skaparinna! För att icke anläggningen som helhet skall förfulas, har en ständig tillsyn varit nödvändig.” Jag är så förtjust i dessa gamla tidningar. Mycket är så likt – och mycket är helt olikt. Under 1900-talets början var Sverige ett av Europas fattigaste länder, koloniträdgårdarna var viktiga för många arbetarfamiljer. Här fick de frisk luft, en plats att vila på, och dessutom egna grönsaker, bär, frukter och rotfrukter.